دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 92 همه کد رشته ها

برای مشاهده پاسخ کلیدی کدرشته مدنظرتون کلیک کنید

 

 کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره 1)دانلود 2101 – علوم جغرافیایی /1 دانلود 2102 – علوم جغرافیایی /2 دانلود 2103 – علوم جغرافیایی /3 دانلود 2104 – علوم جغرافیایی /4 دانلود 2105 – علوم جغرافیایی /5 دانلود 2106 – مجموعه علوم اقتصادی دانلود 2107 – مجموعه علوم تاریخی /1 دانلود 2108 – مجموعه علوم تاریخی /2 دانلود 2109 – مجموعه علوم تاریخی /3 دانلود 2110 – مجموعه علوم اجتماعی /1 دانلود 2111 – مجموعه علوم اجتماعی /2 دانلود 2113 – حقوق عمومی دانلود 2114 – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا دانلود 2115 – حقوق بین الملل عمومی دانلود 2116 – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی دانلود 2117 – مجموعه علوم سیاسی دانلود 2118 – مجموعه مدیریت دانلود 2119 – حسابداری دانلود 2120 – علم اطلاعات ودانش شناسی دانلود 2121 – مجموعه فلسفه دانلود 2122 – مجموعه علوم تربیتی /1 دانلود 2123 – مجموعه علوم تربیتی /2 دانلود 2124 – مجموعه علوم تربیتی /3 دانلود 2125 – مجموعه علوم تربیتی /4 دانلود 2126 – مجموعه علوم تربیتی /5 دانلود 2127 – مجموعه علوم تربیتی /6 دانلود 2128 – مجموعه علوم تربیتی /7 دانلود 2130 – مجموعه علوم تربیتی /8 دانلود 2131 – مجموعه علوم ارتباطات دانلود 2132 – سنجش واندازه گیری دانلود 2133 – مجموعه روان شناسی دانلود 2134 – مجموعه باستان شناسی دانلود 2135 – محیطزیست دانلود 2136 – مجموعه کارافرینی دانلود 2137 – اینده پژوهی دانلود 2138 – مجموعه الهیات /1 دانلود 2139 – مجموعه الهیات /2 دانلود 2140 – مجموعه الهیات /3 دانلود 2141 – مجموعه الهیات /4 دانلود 2143 – مجموعه کلام دانلود 2144 – فقه شافعی دانلود 2145 – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز دانلود 2146 – حقوق نفت وگاز دانلود 2147 – اقتصادنفت وگاز دانلود 2148 – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی دانلود 2149 – مجموعه مالی دانلود 2150 – مطالعات زنان دانلود 2151 – مجموعه مدرسی معارف اسلامی دانلود 2152 – مجموعه تربیت بدنی /1 دانلود 2153 – مجموعه تربیت بدنی /2 دانلود 2154 – مجموعه تربیت بدنی /3 دانلود 2155 – مجموعه تربیت بدنی /4 دانلود 2156 – مجموعه تربیت بدنی /5 دانلود 2201 – علوم زمین /1 دانلود 2202 – علوم زمین /2 دانلود 2203 – علوم زمین /3 دانلود 2204 – علوم زمین /4 دانلود 2205 – علوم زمین /5 دانلود 2206 – علوم زمین /6 دانلود 2208 – علوم زمین /7
/ 0 نظر / 57 بازدید