تغییرات کتاب های زیست شناسی

تغییرات کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(۱) (چاپ سال ۹۱-۹۰ نسبت به سال ۹۰-۸۹)

 

شماره صفحه  

تغییرات  

۵

« نشاسته منشعب» به «بیشتر بدانید» اضافه شود.

۶

اصلاح CH3 به CH2 در بیشتر بدانید.

۷

اصلاح تعریف پروتئین‌ها

۲۶

حذف پاراگراف دوم از ستون اول: دیوارة باکتری‌ها….. پیرامونی دارد.

۳۳

لیزوزوم را ترک می‌کنند ¬ واکوئل را ترک می‌کنند.

۳۸

حذف شکل ۲۹-۲…. را نشان می‌دهد و افزودن «این دو فرایند به انرژی زیستی نیاز دارند» به انتهای پاراگراف

۴۰

اصلاح شکل ۳۲-۲

۴۳

حذف «شاید بتوان………….مشاهده کرد.»

۴۴

اصلاح شکل ۲-۳

۴۵

افزودن: (مخاطی) بعد از غشای موکوزی

۶۳

… به علت وجود همین ماده است. ¬ به همین علت است.

۶۹

حذف «سلول‌های بدن» از عنوان

۷۶

اصلاح زیرنویس شکل ۴-۶: چهار کمان ¬ چهار جفت کمان

۸۴ و ۸۵

افزودن بیشتر بدانید.

۸۷ چاپ ۸۹ ۸۸ چاپ ۹۰

… مونوسیت‌ها دارای…… ¬ مونوسیت‌ها و نوتروفیل‌ها دارای….

۱۰۴چاپ ۸۹ ۱۰۵چاپ ۹۰

حذف بخش «ب» فعالیت ۱-۷

۱۰۸چاپ۸۹

۱۰۹چاپ۹۰

بخش‌های مرده ¬ بخش‌هایی از گیاه

۱۱۲چاپ۸۹

۱۱۳

جذف فعالیت ۱-۸

۱۱۴چاپ۸۹

۱۱۵چاپ۹۰

حذف فعالیت ۳-۸

۱۲۰چاپ۸۹

۱۲۱چاپ۹۰

کپسول‌های رشته‌ای ¬ کپسول رشته‌ای

 

تغییرات کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(۲) (چاپ سال ۹۱-۹۰ نسبت به سال ۹۰-۸۹)

 

شماره صفحه  

تغییرات  

۱۴

حذف ویروس از شکل ۷-۱

۳۴

پاراگراف اول- خط ماقبل آخر- نورون به سلول تبدیل شده است.

۴۳

خط اول پاراگراف آخر: سلول‌های پوششی به بافت پوششی

 

در انتهای همان خط در بافت‌های دیگر به درموبرگ‌های بافت‌های دیگر تبدیل شده است.

۷

شکل مغز ماهی نام‌گذاری شده است.

۵۲

خط سوم از آخر(بالای «بیشتر بدانید»: چین‌خوردگی قشر مخ در وال…. و سایر پریمات‌ها (نخستی‌ها) به چین‌خوردگی قشر مخ در پریمات‌ها(نخستی‌ها) و وال…

۵۸

شکل ۲-۳ جایگزین شده است.

۶۲

شکل ۵-۳ جایگزین شده است.

۶۷

خط دوم:… شیارهای عمیق نمیکره‌های مخ به شیارهای عمیق هر یک از نیمکره‌های مخ

۸۸

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

۹۱-۹۰

آخرین جمله ص ۹۰ و اولین جمله ص ۹۱ اصلاح شده است به: انسولین هم‌چنین با اثر بر غشای سلول‌های ماهیچه‌ای، سبب می‌شوند این سلول‌ها گلوکز بیشتری جذب و آن را به گلیکوژن تبدیل کنند. اثر گلوکاگون عکس عمل انسولین است.

۱۰۹

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

۱۲۵

شمارة ۵: سیتوکینز از اما گاهی هستة سلول…. تا پایان پس از مراحل جنینی حذف شده است.

۱۳۲

شماره فعالیت‌ها ۲-۶ و ۴-۶ به ۱-۶ و ۲-۶ اصلاح شده است.

۱۳۷ و۱۳۸

تصاویر تقسیم میوز در دو صفحة روبه‌رو قرار گرفته و لکه‌های رنگی آن‌ها اصلاح شده‌اند.

۱۴۱

در شکل جفت کروموزوم‌ها شماره‌گذاری شده‌اند.

۱۴۴

به آخرین پاراگراف قبل از عنوان انواع تولید مثل غیرجنسی این جمله اضافه شده است: زنبورهای نرهاپلوئید( n کروموزومی)‌اند اما زنبوردهای ماده دیپلوئیدند و از لقاح تخمک با اسپرم به وجود می‌آیند.

۱۵۵-۱۵۴

رنگ گل‌های مایل به زرد به سفید تبدیل شده است.

۱۷۶

پاراگراف دوم خط آخر عبارت «رنگ چشم‌» ها حذف شده است.

۱۹۲

خط ششم: تمایز می‌یابد به تمایز یافته است تبدیل شده است.

۲۰۱

در شکل ۱۳-۹: ساقه به ساقه‌چه تبدیل شده است.

۲۰۳

در شکل ۱۴-۹: در دانة ذرت پوشش دانه به پوشش تخمک می‌چسبد، به پوشش دانه تبدیل شده است.

۲۲۹

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

 

تغییرات کتاب زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (چاپ سال ۹۱-۹۰ نسبت به سال ۹۰-۸۹)

 

شماره صفحه  

تغییرات

۱۴

شکل سمت چپ، رنگ‌های آن تصحیح شده است.

۱۷

۸- با ورود عامل پایان ترجمه، یک آنزیم پیوند بین…

۱۹

در شکل در جلوی اینترون واگزون رونوشت اضافه شده است.

۲۱

پاراگراف آخر به صفحة بعد منتقل شده است.

۲۲

پاراگراف صفحة ۲۱ به بعد از پروکارپوت اضافه شده است.

۲۵

چهارچوب ¬ چارچوب

۲۶

تعدادی فلش به شکل اضافه شده است.

۲۹

ششمین ¬ سومین کداین قطعه DNA است که…

۳۲

شکل تصحیح شده است. وارد کدرن ژن به باکتری مربوط به تولید DNA نو ترکیب نیست به قسمت کلون‌ژن اضافه شده است.

۳۳

خط اول( از ژنوم) حذف شده است.

۴۰

واکسن محلولی… میکروب است حذف شده است. به جای آن خط اول و دوم صفحة ۴۱ در جای آن قرار گرفته است.

۴۱

خط اول و دوم به صفحة ۴۰ منتقل شده است.

۴۹

شکل تصحیح شده است.

۶۲

خط چهارم(یا ملکول‌های پروتئین مانند،) حذف شده است.

۶۳

«بیشتر بدانید» اضافه شده است.

۶۸

«بیشتر بدانید» تصاویر ماهواره‌ای از جنگل گلستان اضافه شده است.

۷۹

متن و تصویر آرمادیلو به صورت «بیشتر بدانید» اضافه شده است.

۸۶

سنگواره‌ها؛ ثبت تغییر احتمالی گونه‌ها – شکل تصحیح شده است.

۸۸

در جدول تعداد آمینواسیدهای متفاوت به جای تفاوت در…

۹۷

اصلاح پاراگراف اول ودر بقیة پاراگراف‌ها پر رطوبت و مرطوب تبدیل به پر باران شده است.

۹۹

فعالیت مدل‌سازی انتخاب طبیعی حذف شده است.(۴ صفحه)

۱۰۴

شکل ۱-۵ حذف شده است.

۱۰۷

«بیشتر بدانید» به متن اصلی تبدیل شده است (رنگ صفحه سفید شده است)

۱۰۸

رنگ سبز، سفید شده است «بیشتر بدانید» ¬ متن اصلی

۱۰۹

رنگ سبز، سفید شده است «بیشتر بدانید» ¬ متن اصلی

۱۱۱

(در این نوع آمیزش فراوانی آلل‌ها تغییر نمی‌کند) به پاراگراف دوم اضافه شده است.

۱۱۵

(غیرتصادفی بودن بقا و تولید مثل یک قاعدة عمومی است) از پاراگراف آخر حذف شده است.

۱۲۱

شکل بچه‌ها در پایین صفحه جابه‌جا شده است.

۱۲۶

شکل تصحیح شده است.

۱۴۱

شکل در این صفحه رنگ سبز برداشته شده است.

۱۴۳

فعالیت حذف شد ص ۱۴۵-۱۴۳ حذف گردید.

۱۵۷

منحنی جدید مربوط به سال ۱۳۸۵ درج گردید.

۱۶۴

پاراگراف دوم، نقش هر جاندار… تا آخر پاراگراف با جمله کنام یعنی همة راه‌های ارتباطی جاندار با محیط زیست جایگزین شد و این جمله در زیرنویس شکل حذف شد.

۱۷۵

رفتار غریزی(ژنی) همراه با شکل ۲-۷ حذف

۱۷۶

پاراگراف اول حذف- الگوی عمل ثابت رفتاری غریزی یا ژنی است.

۱۷۷

تیتر عادی شدن در ابتدای پاراگراف دوم از متن آورده شده است.

۱۸۲

«بیشتر بدانید» حذف شده است و بحث نقش‌پذیری از ص ۱۸۴ به این قسمت منتقل شده است.

۱۸۴

مبحث نقش‌پذیری به بعد از حل مسئله منتقل شده است.

۲۰۴

شکل گلروپلاست از «بیشتر بدانید» خارج و جزء متن قرار گرفته است و در همین صفحه «بیشتر بدانید» استفاده از مواد رادیواکتیو اضافه شده است.

۲۰۷

در شکل مجموعة رنگیزه‌ها به فتوسیستم II تغییر داده شد.

۲۰۸

شکل روشن‌تر و نوشته‌های آن مشخص‌تر شده است.

۲۰۹

پاراگراف سوم درون تیلاکوئید ¬ درون غشای تیلاکوئید

۲۱۰

پاراگراف اول روبیسکو حذف شده است.

 

گام ۲- از افزودن انرژی گروه‌های فسفات تا آخر

۲۱۱

«بیشتر بدانید» استفاده از مواد رادیواکتیو اضافه شده است.

۲۱۲

پاراگراف آخر- لایه‌ای از سلول‌های فشرده و کلورپلاست‌دار به نام سلول‌های غلاف آوندی…

۲۲۴

پاراگراف پایین صفحه به پیروات حاصل از گلیکولیز یا یک پذیرندة آلی دیگر منتقل می‌شود و…

۲۴۶

توضیحات شکل تصحیح شده است به این صورت … درون دو سلول نارنجی رنگ بزرگی که در شکل می‌بینید تثبیت نیتروژن رخ می‌دهد.

۲۵۶

شکل و توصیحات آن حذف شده است.

 

در پاراگراف دوم نیز که به شکل اشاره شده حذف صورت گرفته است.

۲۵۸

در جدول- مورد ۱۳ حذف شده، شکل‌های موجود در آن حذف شده، نام جدول مهم‌ترین شاخه‌های فرمانروی آغازیان

۲۶۰

در چرخه جابه‌جایی محل کلمات میوز و هاپلوئید انجام شده است.

 

پاراگراف اول لقاح انجام می‌دهند ¬ ادغام

اصطلاح هم‌جوشی در اسپیروژیر همه به هم یوغی تبدیل شده است(در متن و شکل)

۲۶۱

خودآزمایی سؤال ۳ پروکاریوت ¬ یوکاریوت

۲۶۳

شکل روزنداران اضافه شده است.

۲۶۴

شکل جلبک‌های سبز تعویض شده است.

۲۶۶

شکل تاژکداران چرخان تعویض شده است و شکل جانور هم‌زیست با موریانه اضافه شده است. در تیتر تاژکداران چرخان فتوسنتز کننده حذف شده است.

۲۶۸

شکل پارامسی از بیشتر بدانید خارج و در ادامه مژکداران آورده شده است.

۲۷۱

شکل کپک‌های مخاطی تعویض شده است.

۲۷۲

شکل کپک‌های مخاطی پلاسمودیومی تعویض شده است.

۲۷۴

پاراگرا

/ 0 نظر / 8 بازدید