سوال امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 93 + پاسخ( چهارم ریاضی,تجربی, انسانی)

تاریخ امتحان تعداد دانلود 1 خرداد 1393 سوال امتحان نهایی زبان فارسی خرداد 93 + پاسخ( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی,هنر )جدید 17089 31 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی عربی 3 انسانی خرداد 93 + پاسخ( سوم انسانى )جدید 7180 31 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی عربی 3 خرداد 93 + پاسخ (اصلاحی)( سوم ریاضی,سوم تجربی )جدید 76991 30 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی خرداد 93 + پاسخ( چهارم ریاضی ) 22824 30 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی فیزیک پیش دانشگاهی خرداد 93 + پاسخ( چهارم تجربی ) 35179 30 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی ادبیات فارسی اختصاصی خرداد 93 + پاسخ( چهارم انسانی ) 7589 29 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی جبر و احتمال -خرداد 93+پاسخ( سوم ریاضی ) 42110 29 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی زمین شناسی -خرداد 93+پاسخ( سوم تجربی ) 35281 29 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی آرایه های ادبی -خرداد 93+پاسخ( سوم انسانى ) 7191 28 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی معارف پیش دانشگاهی خرداد 93 + پاسخ( چهارم ریاضی,چهارم تجربی,چهارم انسانی,هنر ) 44310 27 اردیبهشت 1393 امتحان نهایی دین و زندگی 3 خرداد 93 + پاسخ ( سوم ریاضی,سوم تجربی,سوم انسانى ) 72836

/ 0 نظر / 28 بازدید